Welkom bij liederen.org!

Op liederen.org staan kerkliederen en andere liederen die - onder voorwaarden - vrij gebruikt kunnen worden.


Voorwaarden

De liederen op liederen.org mogen onder voorwaarden vrij gebruikt worden.


Samenvatting van de voorwaarden

De liederen op deze website mogen vrij gebruikt worden als...
het gebruik niet commercieel is,
de liederen niet gewijzigd worden,
bij gebruik minstens www.liederen.org als bron wordt vermeld.
Het is niet toegestaan werken van deze site te publiceren op andere websites.

Aan bovenstaande samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Volledige voorwaarden

Alle auteursrechten van deze website, met uitzondering van de delen waarin andere auteursrechthebbenden worden vermeld, komen toe aan de beheerders van liederen.org.

Het gebruik van de op deze pagina’s opgenomen bladmuziek en teksten is uitsluitend toegestaan zoals hierna is vermeld. Ieder ander gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerders is - behoudens de wettelijke beperkingen - niet toegestaan.

Voor de uitvoering van de op deze pagina’s opgenomen werken is geen vergoeding verschuldigd indien deze werken in een eredienst worden gebruikt.

De bladmuziek mag ten behoeve van het genoemde doel vrij verveelvoudigd worden, onder de voorwaarde dat aan de inhoud van de pagina's niets gewijzigd wordt. Wanneer teksten afzonderlijk worden afgedrukt ten behoeve van de kerkgangers, volstaat de vermelding “bron: www.liederen.org”.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de werken openbaar te maken of te verveelvoudigen ten behoeve van enig commercieel doel, bijvoorbeeld door uitvoering tijdens concerten waarvoor toegang geheven wordt, of door het uitgeven van beeld- of geluidsdragers of drukwerk.

Overname van documenten op andere websites, in welke vorm ook, is eveneens niet toegestaan.

Uitzonderingen

Enkele liederen zijn gelicenseerd onder een Creative Commons-licentie. Dit is op de pdf van de betreffende liederen vermeld.

De uitvoering van werk van Henk Jongerius en René van Loenen valt onder de regeling van Buma/Stemra. Voor erediensten hebben kerkgenootschappen hiervoor vaak een licentie.